Gratis intakegesprek: 035 2003480

Renovatie en dringend onderhoud

Renovatie/dringend onderhoud – bedrijfsruimte en overige ruimte

(zoals kantoorruimte, opslagruimte, praktijkruimte, schoonheidssalons)

Bij renovatie wordt het bedrijfspand gedeeltelijk vernieuwd door veranderingen of toevoegingen. Ook sloop, waarna het pand wordt herbouwd, valt onder renovatie. Renovatie is iets anders dan het uitvoeren van “dringende werkzaamheden”, waarbij het gaat om het herstellen of het vervangen van bestaande delen van de woning. Het huurgenot blijft bij de uitvoering van dringende werkzaamheden gelijk, maar bij renovatie wordt het huurgenot verhoogd.

Voor het plegen van dringende werkzaamheden hoeft de verhuurder geen toestemming te vragen aan de huurder; de hoofdregel is dat de huurder deze werkzaamheden moet gedogen. Bij bedrijfsruimte en overige ruimte zoals kantoorruimte kunnen verhuurder en huurder echter iets anders overeenkomen en zijn zij niet gehouden aan de hoofdregel.

De huurder blijft in principe wel recht houden op een eventuele vermindering van de huurprijs wegens gebreken, ontbinding van de huurovereenkomst en eventueel schadevergoeding.

Voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden heeft de verhuurder toestemming van de huurder nodig. De verhuurder moet een redelijk voorstel sturen aan de huurder. Aan een redelijk voorstel worden meerdere eisen gesteld, zoals rekening houden met de aard en de duur van de werkzaamheden, te verwachte financiële consequenties en de mogelijkheid om de huurder gedurende de renovatiewerkzaamheden vervangende bedrijfsruimte aan te bieden.

Renovatie/dringend onderhoud – woonruimte

Bij renovatie wordt de woning gedeeltelijk vernieuwd door veranderingen of toevoegingen. Ook sloop, waarna de woning wordt herbouwd valt onder renovatie. Renovatie is iets anders dan het uitvoeren van “dringende werkzaamheden”, waarbij het gaat om het herstellen of het vervangen van bestaande delen van de woning. Het huurgenot blijft bij de uitvoering van dringende werkzaamheden gelijk, maar bij renovatie wordt het huurgenot verhoogd. Voor het plegen van dringende werkzaamheden hoeft de verhuurder geen toestemming te vragen aan de huurder; de huurder moet deze werkzaamheden gedogen.

Ondanks het feit dat de huurder de dringende werkzaamheden moet gedogen, blijft hij wel recht houden op een eventuele vermindering van de huurprijs wegens gebreken, ontbinding van de huurovereenkomst en eventueel schadevergoeding.

Voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden heeft de verhuurder toestemming van de huurder nodig. De verhuurder moet een redelijk voorstel sturen aan de huurder. Als de huurder het renovatievoorstel niet redelijk vindt, hoeft hij niet akkoord te gaan. De verhuurder zal dan bij de rechter moeten stellen, en mogelijk bewijzen, dat het wél om een redelijk voorstel gaat.

Als de renovatie tien of meer woningen betreft die samen een bouwkundige eenheid vormen, dan wordt het voorstel geacht redelijk te zijn, wanneer tenminste 70% van de huurders ermee in heeft gestemd. De huurder die het niet eens is met het voorstel, kan binnen 8 weken nadat hij schriftelijk door de verhuurder is geïnformeerd dat tenminste 70% van de huurders akkoord is met het renovatievoorstel, een beslissing van de rechter vorderen over de redelijkheid van het voorstel.

Als de verhuurder renovatiewerkzaamheden uitvoert dan is het mogelijk dat de huurder in sommige gevallen (tijdelijk) moet verhuizen naar bijvoorbeeld een wissel/logeerwoning. Ook kan de huur mogelijk verhoogd worden na voltooiing van de renovatie.

Als een verhuizing in verband met een voorgenomen renovatie noodzakelijk is, waarbij het niet mogelijk is dat de huurder tijdens de renovatie in de woning blijft zitten, dan heeft een huurder recht op een verhuiskostenvergoeding. Deze vergoeding is bij ministeriële regeling vastgesteld en bedraagt €5.993,- Deze verhuiskostenvergoeding is alleen verschuldigd als de werkzaamheden die als zodanig nodig zijn voor de renovatie verhuizing noodzakelijk maken. Als bijvoorbeeld renovatiewerkzaamheden en dringende werkzaamheden samen uitgevoerd worden, dan moet gekeken worden of op grond van de renovatiewerkzaamheden verhuizing noodzakelijk is.