Solutions Advocaten
Solutions Advocaten

Algemene voorwaarden & Privacy Statement

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY STATEMENT SOLUTIONS ADVOCATEN

Artikel 1: Solutions Advocaten

Solutions Advocaten is een besloten vennootschap waarvan mr. drs. M.R. Koppe en mr. drs. M. Cinar beiden bestuurder zijn. Alle juristen zijn werkzaam voor Solutions Advocaten op basis van een overeenkomst van opdracht.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten aan Solutions Advocaten, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2: De overeenkomst

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan de advocaat / jurist die deze opdracht ontvangt en aanvaardt, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest voor Solutions Advocaten alsmede op alle uit de opdracht voortvloeiende vervolgopdrachten.

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.

Artikel 3: Inschakeling derden

Solutions Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Solutions Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Solutions Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart Solutions Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Artikel 4: Verzekerde aansprakelijkheid

Alle advocaten en juristen van Solutions Advocaten hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Voor het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het  in het voorafgaande kalenderjaar bij opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW tot een maximum van het eigen risico zoals genoemd in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De opdrachtgever heeft slechts een aanspraak jegens de advocaat / jurist die de opdracht heeft aanvaard en nooit jegens een of al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, werkzaam zijn of werkzaam zijn (geweest) voor Solutions Advocaten.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Solutions Advocaten aansprakelijk is voor fouten van de door haar ingeschakelde derde of voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

Artikel 5. Voorschotbetalingen

Solutions Advocaten kan alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen en/of hangende de uitvoering daarvan een of meer (aanvullende) voorschotbetalingen verlangen. Deze worden bij het einde van de opdracht of tussentijds verrekend.

Artikel 6: Derdengelden

Er wordt geen gebruik gemaakt van een stichting derdengelden.

Artikel 7: Honorarium en verschotten

Bij het intakegesprek zal worden onderzocht in hoeverre de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand op basis  van de Wet op de Rechtsbijstand. Solutions Advocaten neemt geen zaken aan op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief van Solutions Advocaten. Het uurtarief wordt vermeerderd met 21% btw.  Tijdens het intakegesprek zal het uurtarief worden vastgesteld, mede op basis van de omvang van het dossier, eventuele spoedeisendheid en de aard van de cliënt. De tijd wordt gerekend per 6 minuten.

Door Solutions Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht.

Werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht

Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag volgend op de vervaldatum en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de declaratie met een minimum van € 40,–

Artikel 8 Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige en/of volledige betaling van maanddeclaraties en/of voorschotdeclaraties is de deelnemer aan het samenwerkingsverband gerechtigd zijn of haar werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen in welk geval de deelnemer niet aansprakelijk is voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden. Opschorting dan wel beëindiging zal gedaan worden met inachtneming van artikel 14 lid 3 van de gedagsregels advocatuur indien een van de advocaten de opdrachtnemer is.

Artikel 9: Archivering

Nadat de zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van opdrachtgever afkomstige stukken aan deze worden terug gegeven waarna het overblijvende dossier gedurende 7 jaren zal worden bewaard. Daarna heeft Solutions Advocaten het recht het dossier te vernietigen.

Art. 10  Forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Solutions Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland voorgelegd.

Art. 11:  Privacy statement AVG

11.1 Solutions Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Solutio verwerkt.

11.2 Solutions Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden, overigens niet limitatief:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • innen van declaraties;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • gerechtvaardigd belang.

11.3 Solutions Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

11.4 De website van Solutions Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Solutions Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links. Solutions Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

11.5 Solutions Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen indien noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat/jurist, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Solutions Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Solutions Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Solutions Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Solutions Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

11.6 Solutions Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

11.7 Solutions Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

11.8 Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onze contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Solutions Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

11.9 Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie inzage in een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met pasfoto en BSN-nummer. Solutions Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

11.10 Op de website(s) biedt Solutions Advocaten een review aan van Advocatenscore aan die vrij toegankelijk is. Cliënten die een enquete invullen geven toestemming tot plaatsing van deze review op de website van Solutions Advocaten. Alle informatie die hierop wordt geplaatst is, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit Advocatenscore kan worden ingediend via een emailbericht aan ons. Solutions Advocaten is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Solutions Advocaten dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering te vragen.

11.11 Bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden & privacyregeling kunt u contact opnemen met mr. drs. M.R. Koppe. Dit privacy statement is op d.d. 29 november 2022 vastgesteld.