Gratis intakegesprek: 035 2003480

Servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit

Servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit

Huurders van woningen betalen in de regel een kale huurprijs en een voorschot voor servicekosten en/of de kosten voor het verbruik van gas, water en elektriciteit. Er is vaak veel onduidelijk over de verhoging van het voorschot en de afrekening van deze kosten. In deze bijdrage richt ik mij...

Oneerlijke bedingen – aanpassen algemene voorwaarden

De Europese Richtlijn Oneerlijke Bedingen (Richtlijn 93/13/EEG) gaat over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Deze richtlijn beschermt consumenten tegen oneerlijke bedingen die niet afzonderlijk zijn uitonderhandeld, zoals algemene voorwaarden. Een beding is oneerlijk als het in strijd is met de goede trouw en het evenwicht tussen de uit de overeenkomst...

Renovatie en de verhuiskostenvergoeding van woonruimte

Vorig jaar heeft de Minister De Jonge verduurzamingsplannen aangekondigd. In die plannen is opgenomen dat verhuurders (woningcorporaties en particuliere verhuurders) vanaf 2030 geen woningen meer mogen verhuren met energielabel E, F of G. Dit onderdeel zal ertoe leiden dat veel huurwoningen verduurzaamd moeten worden. Het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen zal...

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Deze wet richt zich op het tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken en het beter beschermen van huurders. De Wet creërt een basisnorm waaraan verhuurders en bemiddelaars zich moeten houden De verhuurder moet zich houden aan zorgvuldigheidsnormen zoals het zich...

Schriftelijke informatie die verhuurder aan huurder moet geven vanaf 1 juli 2023

Uit de nieuwe Wet goed verhuurderschap die op 1 juli 2023 in werking treedt, blijkt dat de verhuurder aan de huurder schriftelijk informatie moet verstrekken over zijn rechten ten aanzien van het gehuurde voor zover deze rechten en plichten niet al in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Uit de Ministeriële...

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en werknemer om de voorwaarden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Een vaststellingsovereenkomst betekent dat de werknemer en werkgever met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst ontbinden. Het kan voordelig...