Solutions Advocaten
Solutions Advocaten

Schriftelijke informatie die verhuurder aan huurder moet geven vanaf 1 juli 2023

Uit de nieuwe Wet goed verhuurderschap die op 1 juli 2023 in werking treedt, blijkt dat de verhuurder aan de huurder schriftelijk informatie moet verstrekken over zijn rechten ten aanzien van het gehuurde voor zover deze rechten en plichten niet al in de huurovereenkomst zijn opgenomen.

Uit de Ministeriële regeling die onlangs is gepubliceerd blijkt dat verhuurders de volgende informatie schriftelijk aan huurders moeten verstrekken:

 • De verplichting van de huurder om de woon- of verblijfsruimte te gebruiken conform de afspraken de huurovereenkomst en over wat de mogelijke gevolgen zijn indien de woon- of verblijfsruimte voor andere doelen wordt gebruikt;
 • Het feit dat de verhuurder gedurende de periode van de huurovereenkomst uitsluitend met toestemming van de huurder de woon- of verblijfsruimte mag betreden, tenzij:
  1. Er sprake is van een dringende noodsituatie waarvoor direct ingrijpen noodzakelijk is;
  2. Aan de woon- of verblijfsruimte dringende werkzaamheden als bedoeld in artikel 220, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, moeten worden uitgevoerd;
  3. De verhuurder met voortzetting van de huurovereenkomst wil overgaan tot renovatie als bedoeld in artikel 220, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee de huurder heeft ingestemd of waarvan de rechter heeft geoordeeld dat de verhuurder daartoe een redelijk voorstel heeft gedaan;
  4. De verhuurder krachtens artikel 56 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek iets moet toestaan ten behoeve van een naburig erf;
  5. Het betreden van de woon- of verblijfsruimte plaatsvindt ten behoeve van een bezichtiging voor verkoop of nieuwe verhuur als bedoeld in artikel 223 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

 

 • De verschillende soorten huurovereenkomsten met de betreffende huur- en huurprijsbescherming en de mogelijkheden tot jaarlijkse huurverhoging of een verwijzing naar een website waar een dergelijk overzicht geboden wordt;
 • De mogelijkheid voor de huurder om zich te wenden tot de verhuurder in het geval van gebreken aan de woon- of verblijfsruimte, tenzij er sprake is van kleine herstellingen die de huurder zelf dient te herstellen + een overzicht van wat onder kleine herstellingen kan worden verstaan of een verwijzing naar een website waar een dergelijk overzicht geboden wordt;
 • Een overzicht van waarvoor de huurder zich kan wenden tot de Huurcommissie of tot de kantonrechter of een verwijzing naar een website waar een dergelijk overzicht geboden wordt.

Voor nieuwe huurovereenkomsten gaan deze regels vanaf 1 juli 2023 in. Voor bestaande huurovereenkomsten geldt dat hieraan binnen 1 jaar na inwerkingtreding van deze wet moet worden voldaan door de verhuurder.

Mocht u meer informatie willen en / of de benodigde schriftelijke informatie die u aan de huurder dient te geven kant en klaar willen ontvangen, neem dan contact op met Mirjam Koppe: mkoppe@solutionsadvocaten.nl


Geplaatst op 8 mei 2023