Gebreken

Gebreken aan het gehuurde – bedrijfsruimte en overige ruimten

Bij bedrijfsruimten en overige ruimten die niet vallen onder woonruimte kan in de huurovereenkomst opgenomen worden wat geldt als een gebrek en wat niet. De verhuurder wordt hierin begrenst doordat alleen gebreken uitgesloten kunnen worden die de verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst niet kende of had behoren te kennen.

Als herstel onmogelijk is of uitgaven vereist die redelijkerwijs niet van een verhuurder te vergen zijn, hoeft de verhuurder niet tot herstel over te gaan. Dit zijn echter uitzonderingsgevallen.


Gebreken aan het gehuurde – woonruimte

Alle beperkingen van het huurgenot die niet aan de huurder zijn toe te rekenen vormen een gebrek. Als de huurder dit vraagt, is de verhuurder in beginsel verplicht een gebrek aan het gehuurde te herstellen, ongeacht door welke oorzaak zij zijn ontstaan (mits niet aan de huurder toe te rekenen).

Als herstel onmogelijk is of uitgaven vereist die redelijkerwijs niet van een verhuurder te vergen zijn, hoeft de verhuurder niet tot herstel over te gaan. Dit zijn echter uitzonderingsgevallen.

De huurder dient kleine herstellingen voor zijn rekening te nemen die vallen onder het normale huurdersonderhoud. Deze lijst van kleine herstellingen die de huurder moet verrichten is te vinden in het Besluit kleine herstellingen: https://wetten.overheid.nl/BWBR0014931/2003-08-01

Bij woonruimte moet de verhuurder alle gebreken die niet in het besluit kleine herstellingen voorkomen en waarvoor de huurder niet zelf aansprakelijk is, herstellen zodra hij van het gebrek een melding ontvangt van de huurder.

Verhuurder en huurder kunnen bepaalde gebreken wel contractueel uitsluiten, maar een huurder kan zo’n beding altijd vernietigen en zich beroepen op de herstelplicht in de wet.


Neem contact met ons op via onderstaande gegevens, of gebruik het contactformulier

U kunt een afspraak maken voor een adviesgesprek. Indien gewenst kan dit via videobellen.

Solutions Advocaten

Oude Kerkweg 9
1251 NX LAREN
Telefoon: 035 2003480
Fax: 035 2003489
email: info@solutionsadvocaten.nl