Servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit

Huurders van woningen betalen in de regel een kale huurprijs en een voorschot voor servicekosten en/of de kosten voor het verbruik van gas, water en elektriciteit. Er is vaak veel onduidelijk over de verhoging van het voorschot en de afrekening van deze kosten. In deze bijdrage richt ik mij...

Advocaat inschakelen bij huurachterstand

Heeft uw huurder een huurachterstand? Bij Solutions Advocaten, een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van arbeidsrecht en huurrecht, begrijpen we maar al te goed dat betalingsproblematiek bij huur vaak voorkomt. Daarom raden wij aan om een incasso advocaat in te schakelen. Onze ervaren advocaten kunnen u helpen bij het...

Oneerlijke bedingen – aanpassen algemene voorwaarden

De Europese Richtlijn Oneerlijke Bedingen (Richtlijn 93/13/EEG) gaat over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Deze richtlijn beschermt consumenten tegen oneerlijke bedingen die niet afzonderlijk zijn uitonderhandeld, zoals algemene voorwaarden. Een beding is oneerlijk als het in strijd is met de goede trouw en het evenwicht tussen de uit de overeenkomst...

Renovatie en de verhuiskostenvergoeding van woonruimte

Vorig jaar heeft de Minister De Jonge verduurzamingsplannen aangekondigd. In die plannen is opgenomen dat verhuurders (woningcorporaties en particuliere verhuurders) vanaf 2030 geen woningen meer mogen verhuren met energielabel E, F of G. Dit onderdeel zal ertoe leiden dat veel huurwoningen verduurzaamd moeten worden. Het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen zal...

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Wet vaste huurcontracten

Op 16 mei 2023 heeft de Tweede Kamer de Wet vaste huurcontracten aangenomen. Door middel van deze wet wordt de mogelijkheid die sinds 1 juli 2016 bestond om op grond van de Wet doorstroming huurmarkt een zelfstandige woning maximaal 2 jaar en een onzelfstandige woning maximaal 5 jaar tijdelijk...

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Deze wet richt zich op het tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken en het beter beschermen van huurders. De Wet creërt een basisnorm waaraan verhuurders en bemiddelaars zich moeten houden De verhuurder moet zich houden aan zorgvuldigheidsnormen zoals het zich...

Schriftelijke informatie die verhuurder aan huurder moet geven vanaf 1 juli 2023

Uit de nieuwe Wet goed verhuurderschap die op 1 juli 2023 in werking treedt, blijkt dat de verhuurder aan de huurder schriftelijk informatie moet verstrekken over zijn rechten ten aanzien van het gehuurde voor zover deze rechten en plichten niet al in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Uit de Ministeriële...

Wetsvoorstel betaalbare huur

Er is de laatste tijd veel veranderd in het huurrecht en er komen nog meer maatregelen aan. In deze blog leg ik u de stand van zaken uit met betrekking tot het wetsvoorstel betaalbare huur. De regering heeft onlangs de internet consultatie gesloten van het wetsvoorstel betaalbare huur. De...

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en werknemer om de voorwaarden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Een vaststellingsovereenkomst betekent dat de werknemer en werkgever met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst ontbinden. Het kan voordelig...

Hoge huurindexering bedrijfsruimte

Wat doen tegen hoge huurindexering bedrijfsruimte Per 1 februari 2023 geldt een indexering van 14%. Deze stijging van de inflatie wordt vooral veroorzaakt door de enorme stijgingen van de energie- en voedselprijzen. Bijna alle huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte (en ook artikel 7: 230a BW kantoorruimte) zijn opgesteld volgens het model...

Huurachterstand huurder / Ontbinding en ontruiming huurder woonruimte

Als u een woning heeft verhuurd aan een huurder en de huurder heeft 3 maanden of meer de huur niet betaald, dan is dat in principe genoeg grond om de huurovereenkomst te ontbinden. Als een huurder niet vrijwillig vertrekken wil, dan moet u naar de rechter om een kort...

Leegstandbeheer: zo voorkomt u huurbescherming van tijdelijke bewoner

Wilt u uw leegstaande vastgoed tijdelijk laten bewonen?  Dan kunt u met de bewoner een gebruiksovereenkomst (of anti-kraak of bruikleenovereenkomst) sluiten. Deze overeenkomst zegt u op wanneer u uw pand weer nodig heeft. Belangrijk is dan wel dat u met de bewoner niet onbedoeld tóch een huurcontract sluit. Gebeurt...

Verhuren van koopwoningen met hypotheek

Bijna alle hypotheekovereenkomsten hebben een beding opgenomen waarin staat dat de eigenaar van het huis de woning niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de bank. Zo’n beding heet een huurbeding. Het gebeurt nogal eens, dat huiseigenaren zonder dat de bank het weet toch hun huis verhuren. De bank...